BENDEGUZ
BENDEGUZ

 

támogatónk Bio-Tech sportbolt

Bódva-völgyiTE BENDEGUZ GYERMEKFOCI

támogatónk MANGALICANGA

MENŰ
 
Mérkőzés

Teremtornák 

U13 Alsózsolca Volán Kupa 01.17.

Putnok Sajóvölgye torna 01.25.

U11 Alsózsolca Volán Kupa 01.18.

Putnok Sajóvölgye torna 01.31.-02.01.

U9 Putnok sajóvölgye torna 02.15.

 
U13 Tabella
 
Linkek
 
TAO

Bódva-völgyi TE utánpótlás 

Sportfejlesztési p. 

Tao Határozat

A Bódva-völgyi TE látvány-csapatsportok társasági adóból történő támogatásra a 2014/2015-ös bajnoki szezonra pályázatot nyújtott be, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyott. A MENÜ/TAO.pdf-ben megtalálható eredeti feltöltve.

TartalomIktatószám: ki/JH01-7268/2014

Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 
Ügyiratszám: be/SFP-7268/2014
Edelény 
Ügyintéző: Nagy Réka
Egres út 21. 
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu
3780 
 
Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
H A T Á R O Z A T O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
kérelmező (székhelye: 3780 Edelény Egres út 21., adószáma: 18439779 - 1 - 05, képviselője: Hegedűs Róbert) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5)
bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege
Közreműködői díj
összege
Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj
Támogatás
összesen
A program
megvalósításához
szükséges önrész
Előfinanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
1 988 451 Ft
40 998 Ft
20 499 Ft
2 049 948 Ft
878 549 Ft
Utánpótlás-nevelési
feladatok
9 114 147 Ft
187 920 Ft
93 960 Ft
9 396 027 Ft
1 044 003 Ft
Összesen:
11 102 598 Ft
228 918 Ft
114 459 Ft
11 445 975 Ft
1 922 552 Ft
1
A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel
megnevezése
Jóváhagyott
támogatási
összeg
Megvalósítás
módja
Műfüves pályakarbantartó gép
1 906 945 Ft
Előfinanszírozott
Laptop
107 252 Ft
Előfinanszírozott
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja
alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési
számlájára.
I N D O K O L Á S
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.28. napján -
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.29. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, a benyújtott költségterv személyi jellegű
ráfordítás, valamint utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatási jogcím támogatási összegét – a 2014/2015-ös
támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által a 25/2014 (02.11.) számú határozata alapján jóváhagyott
értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam. 
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege
a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések
figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben
elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a
következő megállapításokat teszem:
 a(z) Trx-erősítő szett megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja.;
 a(z) Edzői sportszett megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja.;
2
Fényképezőgép
35 751 Ft
Előfinanszírozott
Összesen:
2 049 948 Ft
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű
szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett
csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 9 396 027 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az
egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia,
ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét
9 414 620 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás
költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési
feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a
Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban
van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az elszámolási elvek figyelembe
vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2014.07.15.
3
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár
dr. Vági Márton
főtitkár
4
 
 
ÓRA
 
Üzenőfal
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Naptár
2015. Január
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tartalom

Ha szereted a filmeket, sorozatokat akkor itt a helyed! Nézd ingyen onlinen filmet! Már androidos készüléken is! KLIKK!!    *****    Nézz be hozzánk ha jobban megszeretnéd ismerni a The Originals sorozat Davináját alakító színésznõt!    *****    Honlapverseny!! 100 kredit a nyeremény!! Jelentkezz te is!!! 100 kreditet nyerhetsz!! Honlapverseny!! Jelentkezz!!!    *****    THE FLASH MAGYAR OLDAL - HÍREK, INFORMÁCIÓK, HÁTTÉR-TÖRTÉNETEK, FELIRATOS VIDEÓK, LETÖLTÉSEK, KÉPEK, TEÓRIÁK - THE FLASH    *****    GABY ESPINO- Gyere és nézz be a nemrég nyílt Gaby Espino Hungaryt! Tartalmas, szép és rengeteg kép vár! - GABY ESPINO    *****    FROZENWEB.FLAUNT.NU | FROZENWEB.FLAUNT.NU | FROZENWEB.FLAUNT.NU | FROZENWEB.FLAUNT.NU | FROZENWEB.FLAUNT.NU    *****    THE FLASH MAGYAR OLDAL - HÍREK, INFORMÁCIÓK, HÁTTÉR-TÖRTÉNETEK, FELIRATOS VIDEÓK, LETÖLTÉSEK, KÉPEK, TEÓRIÁK - THE FLASH    *****    Szereted a PÓKER-t? Gyere és játsz te is. Vagy töltsd le a telefonodra a Póker alkalmazást. 1000Ft Kezdõ tõke!!!    *****    MARILYN MANSON elsõ számú, legnaprakészebb magyar rajongói oldala! Rendeld elõ az új albumot most csak 2990 Ft-ért! KATT    *****    Keress pénzt saját látogatóiddal! Helyezz el hirdetéseket, amikkel egybõl kereshetsz!    *****    Keress pénzt sajátlátogatóiddal! Helyezz el hirdetéseket, amikkel egybõl kereshetsz!    *****    Minimálbér 2016 - minimálbér és garantált bérminimum összege 2016 - katt ide    *****    Új design Magyarország hivatalos Meryem Uzerlivel foglalkozó oldalán! Ha szereted a színésznõt, KATT!    *****    Minden emberben egy csillag ragyog. Nézz be ehhez a pici csillaghoz, talán nem bánod meg :)    *****    SELENA GOMEZ &#8211; LÁTOGASS EL MAGYARORSZÁG LEGAKTÍVABB SELENA GOMEZZEL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! - MEGÚJULT KÜLSÕVEL!!    *****    Szeretsz PÓKER ezni? Gyere és játsz te is. Vagy töltsd le a telefonodra a Póker alkalmazást. Belépés után a profilodnál    *****    Megnyitotta kapuit a CW-Reign.gportal.hu! | CW-Reign.gportal.hu    *****    Honlapverseny!! 100 kredit a nyeremény!! Jelentkezz te is!!! 100 kreditet nyerhetsz!! Honlapverseny!! Jelentkezz!!!    *****    FRINCA BLOGJA, TELE ÉRZELMEKKEL ÉS TERVEKKEL! MERT MESÉLNEM KELL!    *****    THE FLASH - MAGYAR RAJONGÓI OLDAL! FRISS HÍREK, FELIRATOS VIDEÓK, HÁTTÉR-TÖRTÉNETEK, KÉPEK, TEÓRIÁK, INFORMÁCIÓK! KATT!