BENDEGUZ
BENDEGUZ

 

támogatónk Bio-Tech sportbolt

Bódva-völgyiTE BENDEGUZ GYERMEKFOCI

támogatónk MANGALICANGA

MENŰ
 
Mérkőzés

Bozsik teremtorna futsal

Kazincbarcika U13/11/9

01.31. és 02.21.

 
U13 Tabella
 
Linkek
 
TAO

Bódva-völgyi TE utánpótlás 

Sportfejlesztési p. 

Tao Határozat

A Bódva-völgyi TE látvány-csapatsportok társasági adóból történő támogatásra a 2015/2016-ös bajnoki szezonra pályázatot nyújtott be, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyott. A MENÜ/TAO.pdf-ben megtalálható eredeti feltöltve.

 Iktatószám: ki/JH01-10268/2015/MLSZ Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület

Ügyiratszám: be/SFP-10268/2015/MLSZ Edelény
Ügyintéző: Nagy Réka Egres út 21
E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 3780
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
H A T Á R O Z A T O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület kérelmező (székhelye: 3780 Edelény Egres út 21., adószáma:
18439779-1-05, képviselője: Hegedűs Róbert) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege
Közreműködői díj
összege
Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj
Támogatás
összesen
A program
megvalósításához
szükséges önrész
Elszámolandó
összeg
Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)
2 559 254 Ft 52 768 Ft 26 384 Ft 2 638 406 Ft 1 130 746 Ft 3 742 768 Ft
Összesen: 2 559 254 Ft 52 768 Ft 26 384 Ft 2 638 406 Ft 1 130 746 Ft 3 742 768 Ft
A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
Megnevezés Kategória
Jóváhagyott
támogatási összeg
Megvalósítás módja
Nyomtató Informatikai eszközök 35 751 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)
Honlapfejlesztés Honlap 100 102 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)
Kisbusz (használt) Személyszállítási eszközök 2 502 554 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)
Összesen: 2 638 407 Ft
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
1 / 3
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A Kérelmező 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
I N D O K O L Á S
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.29. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
A kérelmező lemondott az öltözőkonténer megnevezésű projektelem megvalósításáról;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 572 013 Ft támogatási összeggel 2 638 406 Ft
összegre csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 0 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek
tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási
intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 6 304 624 Ft
támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Elnöksége által elfogadott 25/2014 (02.11.) számú határozata, valamint a pályázatban lévő nyilatkozat alapján, amelyik
sportszervezet a vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, illetve a már meglévő, továbbá az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indítja el, vagy azt nem fejezi be, úgy az ezen csapatokra jutó
támogatási összeggel a 2015/16-os bajnoki évben a jóváhagyható utánpótlás- nevelési feladatok és személyi jellegű ráfordítások jogcímek
támogatási összege csökkentésre kerül.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását
2 / 3
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2015.09.17.
dr. Vági Márton
főtitkár
A határozatot kapják:
1. Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
2. Irattár
3 / 3
 
ÓRA
 
Üzenőfal
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Naptár
2016. Február
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tartalom

Légy egy, a világ hõsei közül. Válassz oldalt, és csatlakozz egy új kalandhoz. - KÖZÉPKORI FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Ismerd meg Kylo Ren-t alakító színészt Adam Drivert aki a Star Wars 7 által vált ismertté. - www.adamdriver.org -    *****    CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK! CLICK!    *****    CASSIE IS BACK | DIAMONDTEDDY IS BACK | Nézz be, olvasgass és érezd jól magad! | CASSIE IS BACK | DIAMONDTEDDY IS BACK    *****    AJÁNDÉKOZZ HOROSZKÓPOT KINYOMTATVA ÉS BEKÖTVE! MOST MINDEN MEGRENDELÕ 60 KREDITET KAP TÕLEM AJÁNDÉKBA!    *****    Nemzeti Otthonteremtési Közösség - NOK - a belépõ családok 10 éven belül új lakáshoz jussanak    *****    Egy nagyszerû játék! Az Én Kicsi Tanyám játékosok milliók kedvenc online játéka! Gyere és regisztrág magad és játsz!    *****    THE CIRCLE RPG - légy tagja Körnek, vagy szimatold ki a város titkait! Új szerepjátékos oldal! THE CIRCLE RPG - légy tag    *****    A legmegbízhatóbb forrás a legfrissebb hírekkel DANIELLE CAMPBELLrõl és a THE ORIGINALSról egyaránt! Danielle Campbell    *****    Elindult az NW Portállista! Ha szeretnél egy kis reklámot magadnak, küldd be a weboldalad. Híred van? Az is jöhet!    *****    VIKINGEK sorozat - VIKINGEK sorozat - VIKINGEK sorozat - VIKINGEK sorozat - VIKINGEK sorozat - VIKINGEK sorozat - VIKING    *****    ISTEN ÁLDJON, ESPERANZA! ----- ONLINE RÉSZEK! - HÍREK ÉS KÉPEK! - RENGETEG FRISS! ----- ISTEN ÁLDJON, ESPERANZA!    *****    FLEURS DU MAL: ELIT GIMNÁZIUMOS SZEREPJÁTÉK, SZJG IHLETTE, ELIT GIMNÁZIUMOS SZEREPJÁTÉK, ELIT GIMNÁZIUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék elõrejelzés 3 évre,párkapcsolati elemzés.Szeretettel várlak mindig    *****    FEBRUÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK**** "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Újpest: Nádor u.-Fóti út sarok Nyitva: mindennap 5-21h-ig    *****    60 KREDIT AJÁNDÉKBA! Ha tudod a helyes választ egy kérdésemre. AJÁNDÉK HOROSZKÓPOT is KÉSZÍTEK! Keress az oldalamon!    *****    Biztosan tudod a választ egy asztrológiai kérdésre! Helyes válaszért AJÁNDÉK HOROSZKÓPOT KÉSZÍTEK! Keress az oldalamon!    *****    Új kinézettel és magyar feliratos Teen Wolf elõzetesekkel vár téged Magyarország egyetlen Dylan O'Brien rajongói oldala!    *****    Magyarország egyetlen Steroline témájú oldala! Less be, ha szereted a TVD párosát! CANDICE ACCOLA ÉS PAUL WESLEY! <3    *****    Házépítés kalkulátor remek választásnak bizonyul annak érdekében, hogy megtudja, mennyibe kerülnek majd a munkálatok.